Klik hier voor onze openingstijden

2.000m2 showtuin | Grootste in regio Amersfoort

Algemene voorwaarden Amerongen Sierbestrating BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten verricht door: Amerongen Sierbestrating BV. De Kronkels 9c. Gevestigd en kantoorhoudende te Bunschoten-Spakenburg. Hierna te noemen: Amerongen BVDeze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Amerongen BV en een wederpartij waarop Amerongen BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Amerongen BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes
Alle door Amerongen BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig voor maximaal een termijn van 3 maanden na de datum van de offerte.Amerongen BV kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Amerongen BV is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 3 maanden wordt bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn / opslag van Amerongen BV te Bunschoten Spakenburg.De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking staan.Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd
De door Amerongen opgegeven levertijdengelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

Artikel 5. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is Amerongen BV er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen en normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel 6. Garantie
Amerongen BV garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp-en fabricagefouten gedurende de periode die door de producent van het betreffende artikel wordt gegarandeerd. Indien de genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Amerongen BV verplicht binnen 30 dagen nadat de wederpartij hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen dan wel te vervangen.De wederpartij kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode Amerongen BV tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen. Of indien de wederpartij aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoond of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. Op door Amerongen BV uitgevoerde werkzaamheden geld een garantie van 3 maanden. De garantie vervalt indien de wederpartij schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling. De wederpartij dient aan te tonen dat de zaak binnen een garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Amerongen BV blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering –of zo spoedig daarna als mogelijk –te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaak is geleverd, of de geleverde zaak voldoet aan de kwaliteitseisen, of-indien deze ontbreken-aan de eisen die gesteld mogen worden aan normaal gebruik. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 1 dag na levering aan Amerongen BV te melden.

Artikel 9. Prijsverhoging
Amerongen BV behoudt zich het recht voor eventuele tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

Artikel 10. Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Amerongen BV en de verplichtingen van de wederpartij jegens Amerongen BV onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Incassokosten
Is de wederpartij in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Amerongen BV is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom. Voor plaatsing of aanleggen van zaken bij de wederpartij heeft Amerongen BV een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van Amerongen BV. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de wederpartij jegens Amerongen BV beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen van Amerongen BV of haar ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Amerongen BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Amerongen BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Amerongen BV daaronder begrepen. Amerongen BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Amerongen BV haar verbintenis had moeten nakomen.Tijdens overmacht worden leverings-en andere verplichtingen van Amerongen BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Amerongen BV niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade vergoeding ontstaat. Indien Amerongen BV bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren, en is wederpartij verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Amerongen BV is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Amerongen BV bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Amerongen BV en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
onderhavige transactie.